+31 (6) - 41 37 41 02 g.remmers@habitus.nu

Over Habitus en Gaston Remmers

Elke dag staat de wereld vele keren in brand.
Ik kan daar niet onverschillig onder blijven.
Ik wil er niet voor wegduiken.
En ik kan de last van de wereld niet op me nemen.

Wat ik wel kan is mijn unieke bijdrage leveren:
• Mijn vermogen om uit chaos iets nieuws en verfrissends te scheppen
• Mijn vermogen om spanning en onzekerheid te verduren
• Mijn vermogen om de knuppel in het hoenderhok te gooien
• Mijn integriteit en vasthoudendheid
• Mijn kennis en ervaring als professional en als mens
• Mijn lef om het persoonlijke te koppelen aan het universele

Als procesarchitect leg ik me toe op het initiëren, katalyseren en vormgeven van processen die de vitaliteit van de leefomgeving versterken. Met landbouw en voeding als speerpunt daarin. Ik ben tevens beschikbaar als spreker, dagvoorzitter, coach en gesprekspartner aan de zijlijn.

Kort CV

HABITUS is opgezet door Gaston Remmers. Ik ben procesarchitect, met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen, begeleiden en ontrafelen van ontwikkelingsprocessen op het grensvlak van stad en land. Ik ben geschoold als ruraal socioloog (PhD 1998), met een agro-ecologische achtergrond in duurzaam landgebruik (MSc 1990), en heb uitgebreide ervaring met projectontwikkeling, procesbegeleiding en onderzoek in binnen- en buitenland (Mexico, Griekenland, Spanje, Oost-Europa) op het gebied van rurale en stedelijke ontwikkelingsprocessen. Ik heb veel samengewerkt met landschapsarchitecten, agrariërs, cultuurhistorici, planologen, bewoners, beleidsmakers, wetenschappers, activisten, en inmiddels ook met patiënten en artsen. Vrijwel altijd ging het erom een doorbraak te realiseren in een vastgelopen proces, met uiteenlopende belangen, interesses en ambities. Mijn kracht zit hem er in om uit een ogenschijnlijk grote warboel een heldere lijn en een mogelijkheid voor een inspirerende toekomst te destilleren en concreet te maken.
Tussen 2010 en 2014 was ik lector Eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving, aan CAH Vilentum hogeschool Almere. Zie deze link voor mijn activiteiten aldaar. In 2012 werd ik getroffen door kanker. Dit heeft mijn ontwikkeling als mens en professional een sterke impuls gegeven. We doen er toe als mensen, we maken verschil. Leiderschap zit niet in een rol. Laten we niet soebatten, maar doorpakken.
Habitus is de doorontwikkeling van Bureau Buitenkans, dat tussen 1999 en 2014 bestond. Lees hier meer over het waarom van de nieuwe naam.

In 2006 richtte ik met Hans Wilschut Vereniging Boerenstadswens op, dat in 2015 formeel is overgegaan in Eetbaar Amsterdam (www.eetbaaramsterdam.nl ).

Tussen 2010 en 2012 was ik adviseur bij CHE Synnervate (www.synnervate.nl )

In 2013 werd ik Patient Advocate voor Inspire2Live, een organisatie die mensen (patienten, artsen, onderzoekers) inspireert om zonder terughoudendheid samen te werken om kanker voor 2021 tot een beheersbare ziekte te maken.
In 2014 legde ik met Chantal Gill’ard en Cees Smit de eerste steen voor het Platform Patiënt en Voeding (www.patientenvoeding.nl), wiens missie het is om bij te dragen aan de ontwikkeling van voeding als een erkende medische interventie en preventiestrategie.

Sinds eind 2014 is HABITUS partner in OSA, het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw in Almere (www.ontwikkelcentrumstadslandbouw.nl), samen met WUR, AERES hogeschool en Warmonderhof, Ontwikkelings Maatschappij Flevoland en Witteveen&Bosch.

Dagblad TROUW vereerde me in oktober 2016 met plaats 91 in de Duurzame TOP 100. Dat is een lijst van de 100 meest invloedrijke personen in Nederland op het gebied van duurzaamheid en natuur volgens 3 criteria: daadkracht/impact, vernieuwing en brede visie.

In 2016 richtte ik met anderen Stichting Mijn Data Onze Gezondheid op (www.MDOG.nl), een ANBI stichting die burgers en patiënten daadwerkelijk (en niet alleen in woord) de regie over zijn of haar gezondheidsdata te geven.

Mede door de inspanningen van MD|OG is eind 2017 de Holland Health Data Coöperatie opgericht, waarvan ik voorzitter ben.

UPDATE: sinds 2016 ben ik meer en meer van mijn werk gaan kanaliseren via Stichting Mijn Data Onze Gezondheid. Sinds medio 2018 ligt het zwaartepunt van mijn werk in de gezondheidssector. Zie voor meer informatie www.mdog.nl . De manier waarop ik werk is niet veranderd, zie onder.

In mijn werkwijze put ik uit een grote hoeveelheid van bronnen, netwerken en benaderingswijzen. Kernbegrippen die steeds terugkomen zijn:

  • Integraliteit            – voorbij het hokje en het bekende begint de oplossing
  • Ver kijken                – we doen het niet om te overleven, maar om voorbij de stress van het overleven te komen
  • Urgentie gedreven – wat moet nú gebeuren? Wat is de eerstvolgende concrete stap? Wie doet dat?
  • Rol overstijgend     – welke rollen zijn relevant voor deze uitdaging?
  • Samen werken       – ik kan het niet alleen, niemand kan het alleen

Inspiratiebronnen zijn onder meer het werk van Ken Wilber, Don Beck, Otto Scharmer, Etienne Wenger en vele anderen. In een aantal publicaties heb ik mijn benadering uitgewerkt, allen hier te downloaden.

De Innerlijke ruimte van de Nederlandse delta: werkboek voor een nieuwe ruimtelijke inrichting. Essay voor het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Pp 156 (2007)
Bezieling, de X-factor in gebiedsontwikkeling. TELOS, Netwerk Platteland. pp. 143 (2009)
De volgende stap in duurzaamheid. Inaugurele als lector ‘eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving’. CAH Vilentum Almere, DRIFT, AgentschapNL. pp. 98  (2012). NB: de rede is verfilmd en integraal na te zien.

Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers varieren van overheden op alle denkbare niveaus, waterschappen, bedrijven, denktanks, kennisinstellingen en burgercollectieven, nationaal en internationaal.

InnovatieNetwerk Agro en Groen
CAH Vilentum Hogeschool Almere
Netwerk Platteland
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
Gemeente Veghel
Gemeente Almere
Gemeente Deventer
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Amsterdam

Provincie Flevoland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
Projectbureau Belvedere
NIROV
InterCoop (Spanje)
Gemeente Vara (Zweden)
Vlaamse LandMaatschappij (Belgie)
BUITEN, bureau voor Economie en Omgeving

H+N+S
ETC
Brede OverlegGroep Kleine Dorpen Drenthe
Keuning Instituut
Landwerk
Ministerie van Defensie
CERTIKED
TAUW
Waterschap Rijn en IJsel
ALTERRA

Wat betekent Habitus?

Habitus is geen loze term, maar een woord met oeroude wortels en een actuele betekenis. Het College van Rijksadviseurs formuleerde het in haar Architectuurnota in 2006 als volgt:

‘Een architectuurnota met een cultuurpolitieke invalshoek zal niet alleen over de hardware, maar zeker ook over de software moeten gaan. Of, in andere woorden: het architectuurbeleid na 2008 zal zich niet alleen moeten focussen op de ontwerpende en gebouwde werkelijkheid (de habitat) maar evenzeer op de noodzakelijke maatschappelijke attitude en mentaliteit (de habitus). Juist deze habitus is een belangrijke voorwaarde om tot een trefzeker, zorgvuldig en gewetensvol vormgegeven Nederland te komen.’ (Citaat uit: Visie Architectuurbeleid 2008+, College van Rijksadviseurs, Den Haag, 20 juni 2006)

Het woord habitus stamt van het Griekse hexis. Aristoteles is de eerste die het concept gebruikte, en hij verstond er dit onder: ‘de verworven, getrainde dispositie waarmee situaties en objecten worden benaderd’. Kort gezegd: de wijze (houding, oordelen, vermogen) waarop de wereld tegemoet wordt getreden.

De Franse filosoof Pierre Bourdieu heeft het concept aan het eind van de 20ste eeuw opgepoetst en verweven in hedendaagse denken. Voor hem is habitus ‘een verkregen systeem van schema’s die de mens in staat stellen waar te nemen, te categoriseren, te handelen en te oordelen.’ (vrij vertaald uit Lizardo, 2012). Sociologische en filosofische fijnproevers verwijs ik naar de handzame samenvatting van Omar Lizardo (2012).

Ik vat het heel simpel samen: de habitus is onze ‘habijt’, de kleding die we elke dag aantrekken en van waaruit we de wereld bezien, beoordelen en er in handelen. Waarmee we onze leefomgeving, onze habitat tegemoet treden.

De ‘kleding’ staat voor ons geheel aan waarden, overtuigingen, oordelen, individueel en collectief. Die kleding is over het algemeen stabiel, maar niet onveranderlijk. Gelukkig maar. Dat is ook de reden waarom we er ons druk over kunnen maken: het maakt voor de wereld nogal wat uit met wat voor kleding je uit bed stapt om je ding te doen. En daar maak ik vanuit mijn bedrijf HABITUS een punt van: ik zoek en creëer condities waarin co-creatie en duurzame oplossingen maximaal ontstaan. Voor onze leefomgeving, onze HABITAT.